เยเรมีย์ 34-3 เมื่อละเมิดสัญญา

เยเรมีย์ 34:17-22

“ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
เจ้าไม่ได้เชื่อฟังเรา  เจ้าไม่ประกาศอิสรภาพให้กับพี่น้องและเพื่อนบ้านของเจ้า
ดูเถิด เราจะประกาศให้เจ้าพบกับดาบ โรคระบาดและความอดอยาก
เราจะทำให้เจ้าเป็นที่หวาดหวั่นต่อเหล่าอาณาจักรทั้งหลายในโลก

และคนที่ได้ล่วงละเมิดพันธสัญญาของเรา และไม่รักษาสัญญา
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำต่อหน้าเรา
เราจะทำให้เขาเป็นเหมือนวัวที่ถูกตัดเป็นสองท่อน
และมีคนเดินผ่านท่อนเหล่านั้น
เหล่าข้าราชการของยูดาห์  ขันที ปุโรหิต
และประชาชนทั้งหลายในแผ่นดินคือคนที่เดินผ่านท่อนวัวนั้น

และเราจะมอบเขาไว้ในมือของศัตรู  ให้ไปอยู่ในมือของคนที่พยายามเอาชีวิตของเขา

ซากศพของพวกเขาจะกลายเป็นอาหารของนกในอากาศ และสัตว์ป่าบนแผ่นดิน

zedekiah (2)

และเศเดคียาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์พร้อมกับข้าราชการของเขานั้น
เราจะมอบให้ไว้ในมือของศัตรู  ของคนที่พยายามจะเอาชีวิตของเขา
ให้ไว้ในมือของกองทัพแห่งกษัตริย์แห่งบาบิโลนซึ่งตอนนี้ได้ถอยทัพไปจากเจ้า
ดูเถิด… องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ …
เราจะบัญชา และเราจะนำพวกเขากลับมายังนครนี้
พวกเขาจะสู้และสามารถยึดเมืองได้ จะเผาเมืองเสียด้วยไฟ
เราจะทำให้เมืองต่าง ๆ ในยูดาห์กลายเป็นเมืองรกร้าง ไม่มีคน