เยเรมีย์ 36-4 เผาได้ก็เขียนใหม่ได้

เยเรมีย์ 36:27-32
แล้วหลังจากที่พระราชาได้ทรงสั่งเผาหนังสือม้วนที่บารุคเขียนตามคำบอกของเยเรมีห์แล้ว
พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มายังเยเรมีย์ว่า
จงไปเอาหนังสือม้วนใหม่มา และเขียนคำที่อยู่ในหนังสือม้วนแรกที่ราชาเยโฮยาคิมกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เผาไปนั้น
และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชาเยโฮยาคิม กษัตริย์แห่งยูดาห์นั้น ให้เจ้าเขียนว่า
.. องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้.. เจ้าได้เผาหนังสือม้วน และยังกล่าวว่า
.. เหตุใดเจ้าจึงเขียนว่า ราชาแห่งบาบิโลนจะมาและทำลายแผ่นดินนี้ และจะไม่ให้มีทั้งสัตว์หรือมนุษย์อาศัยอยู่?..
baruch
ภาพแกะสลักไม้โดย กุสตาฟ ดอเร่ (1832-1883)

ดังนั้น… องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเยโฮยาคิม กษัตริย์แห่งยูดาห์..
นั่นคือ เขาจะไม่มีใครในลูกหลานที่จะมานั่งบนบัลลังก์ของดาวิด
ศพของเขาจะถูกโยนลงไปในที่โล่ง เจอกับความร้อนของวัน และความหนาวของคืน
และเราจะลงโทษเขา ลูกหลานของเขา เหล่าข้าราชบริพารทั้งหลาย เพราะความผิดบาปของเขา
เราจะนำหายนะมาสู่ตัวเขา คนที่อาศัยในนครเยรูซาเล็ม และคนชาวยูดาห์ทั้งปวง
ตามที่เราเคยบอกเตือนไว้ แต่ก็ไม่มีใครสนใจที่จะัฟัง

แล้วเยเรมีย์จึงไปเอาหนังสือม้วนมาอีกม้วน และมอบให้บารุคผู้เป็นอาลักษณ์ ลูกชายของเนรียาห์
ผู้ที่เขียนหนังสือม้ิวนซึ่งราชาเยโฮยาคิมได้เผาไฟไปเสีย
จึงได้มีการเขียนบันทึกลงไปอีกครั้งเหมือนกับที่เคยเขียนนั้น