เยเรมีย์ 37-1 เตือนเศเดคียาห์

เยเรมีย์ 37:1-10

เนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ตั้งให้ราชาเศเดคียาห์ โอรสราชาโยสิยาห์
เป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินยูดาห์ แทนที่โคนิยาห์ซึ่งเป็นโอรสของราชาเยโฮยาคิม
แต่ทั้งเศเดคียาห์ และเหล่าข้าราชการ รวมไปถึงประชาชนต่างก็ไม่สนใจที่จะฟัง
พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ตรัสผ่านเยเรมีย์ผู้มีหน้าที่กล่าวคำของพระองค์

ราชาเศเดคียาห์ได้ส่งเยฮูคัล ลูกชายเชเลมิยาห์
และปุโรหิตเศฟันยาห์ ลูกชายมาอาเสอาห์มาหาเยเรมีย์ และขอร้องว่า
“ขอท่านโปรดอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราเพื่อพวกเรา”

ตอนนี้เยเรมีย์ยังคงไปมาท่ามกลางประชาชน เพราะเขายังไม่ถูกจำจอง

เมื่อกองทัพของฟาโรห์ออกมาจากอียิปต์ และเมื่อชาวเคลเีดียซึ่งกำลังล้อมนครเยรูซาเล็มได้ข่าว
พวกเขาจึงถอนทัพออกไปจากนครเยรูซาเล็มjeremiah37

แล้วพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีย์ผู้กล่าวคำ
“องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้
เจ้าจงทูลต่อราชาแห่งยูดาห์ที่ได้ส่งคนมาและให้ขอร้องเราว่า
..ดูเถิด กองทัพฟาโรห์ที่ออกมาเพื่อช่วยเจ้านั้น กำลังจะกลับไปยังอียิปต์ บ้านเมืองของพวกเขา
และชาวเคลเดียจะกลับมาต่อสู้กับนครนี้อีก
พวกเขาจะยึดเราได้ และเผาเสียด้วยไฟ

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า .. อย่าหลอกตัวเองด้วยการกล่าวว่า
.. คนเคลเดียจะถอยออกจากเราไปเป็นแน่  เพราะพวกเขาจะไม่ไป
เพราะถึงแม้เจ้าจะสามารถทำลายกองทัพเคลเดียที่มาต่อสู้เจ้า
และพวกเขาจะเหลือแค่ทหารที่บาดเจ็บ
ทุกคนจะลุกขึ้นมาจากกระโจมของเขา พวกเขาจะลุกขึ้น
และเผานครนี้เสียด้วยไฟ!”