เยเรมีย์ 38-3 ความกลัวของพระราชา

เยเรมีย์ 38:14-19

ราชาเศเดคียาห์ ได้ส่งคนไปนำเยเรมีย์ผู้กล่าวคำมาเฝ้า
พระองค์ทรงพบเขาที่ทางเข้าที่สามของพระวิหาร
พระราชาตรัสแก่เยเรมีย์ว่า …”เราจะถามเจ้า และขออย่าซ่อนอะไรจากเรา”
เยเรมีย์ทูลว่า “หากข้าพระบาทบอกพระองค์  พระองค์จะไม่ทรงประหารข้าพระองค์หรือ?
และหากข้าพระบาทถวายคำปรึกษา พระองค์จะไม่ทรงฟังข้าพระบาท”

แล้วราชาเศเดคียาห์จึงทรงสาบานลับกับเยเรมีย์
“ตราบเท่าที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ผู้ทรงสร้างจิตใจของเรา
เราจะไม่ประหารเจ้า จะไม่ส่งตัวเจ้าให้คนที่พยายามเอาชีวิตเจ้า”

jeremiah-zedekiah

แล้วเยเรมีย์จึงทูลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้
หากเจ้าจะยอมแพ้เหล่าข้าราชการของราชาบาบิโลน ชีวิตของเจ้าจะปลอดภัย
นครแห่งนี้จะถูกเผาด้วยไฟ  เจ้าและครอบครัวของเจ้าจะรอดชีวิต
แต่หากเจ้าไม่ยอมต่อข้าราชการของราชาบาบิโลน
นครแห่งนี้จะถูกมอบให้อยู่ในมือของชาวเคลเีดีย
พวกเขาจะเผานครด้วยไป และเจ้าจะไม่อาจหนีพ้นมือพวกเขาได้”

ราชาเศเดคียาห์ตรัสกับเยเรมีย์ว่า
“เรากลัวพวกยิวที่หนีไปอยู่กับคนเคลเดีย  กลัวว่าพวกเขาจะมอบข้าไว้ให้พวกเข
และพวกเขาก็จะทรมานข้าอย่างโหดร้าย”….