เยเรมีย์ 49-6 คำพิพากษาเอลาม

เยเรมีย์ 49:34-39

คำพิพากษาเอลาม
พระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับเอลามมาถึงเยเรมีย์ ผู้กล่าวคำ
ในสมัยของเศเดคียาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสว่า
“ดูเถิด เราจะทำลายคันธนูซึ่งเป็นขุมกำลังของเอลาม
และเราจะนำลมทั้งสี่ทิศจากสวรรค์ลงมา
เราจะทำให้เขากระจัดกระจายไปตามลมเหล่านั้น
และจะไม่มีประชาชาติใดที่ไม่ได้เอลามไปเป็นเชลย

bow

เราจะทำให้เอลามกลัวลานต่อหน้าศัตรู
ต่อหน้าคนที่แสวงหาชีวิตของเขา
เราจะนำหายนะ  ความโกรธเกรี้ยวของเรามาสู่เขา
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
เราจะส่งดาบตามพวกเขาไป จนกระทั่งเราทำลายเขาจนหมด
และเราจะตั้งบัลลังก์ของเราไว้ในเอลาม
และทำลายกษัตริย์ ข้าราชการของพวกเขา
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
แต่ในเวลาต่อมา เราจะรื้อฟื้นเอลามขึ้นใหม่
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ