เยเรมีย์ 5-3 กองทัพโบราณ

เยเรมีย์ 5:12-18

พวกเขาพูดถึงเราผิด ๆ และกล่าวว่า ‘พระเจ้าไม่ทรงทำอะไร จะไม่มีหายนะมาถึงพวกเรา  พวกเราจะไม่เจอดาบสังหาร หรือความอดหยาก’

ผู้กล่าวคำของพระเจ้า ก็จะพูดลม ๆ แล้ง ๆ  จริงแล้ว คำของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในตัวพวกเขา ดังนั้นหายนะจะตกอยู่กับพวกเขาเหล่านั้น”

 

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสว่า
“เยเรมีย์เอ๋ย  เจ้าพูดเช่นนี้
ดูเถอะ เราจะทำให้คำของเราในปากของเจ้าเป็นไฟ   ผู้คนจะเป็นเหมือนไม้ และไฟจะเผาผลาญพวกเขา”

“ดูเถิด  เจ้าวงศ์วานอิสราเอล  เราจะนำชาติหนึ่งที่อยู่ไกลแสนไกลมาต่อสู้กับเจ้า”  พระเจ้าทรงประกาศ
ชาตินี้ เป็นชาติที่เข้มแข็ง  เป็นชาติที่สืบมาแต่อดีตกาล
เจ้าไม่รู้ภาษาของพวกเขา  เจ้าไม่อาจเข้าใจสิ่งที่เขาพูด

แล่งธนูของเขาเหมือนหลุมฝังศพที่เปิดอยู่  ทุกคนต่างเป็นนักรบ

kongtap

พวกเขาจะกลืนกินพืชพันธุ์ที่เจ้าเก็บเกี่ยว
จะกินอาหารของเจ้า
จะกินลูกชาย ลูกสาวของเจ้า
จะกินฝูงแกะ และฝูงโคของเจ้า
จะกินองุ่น และมะเดื่อของเจ้า

พวกเขาจะทำลายเมืองป้อมทั้งหมดที่เจ้าไว้วางใจด้วยดาบ!

แต่แม้ในเวลานั้น เราจะยังไม่ให้เจ้าถึงกาลอวสาน