เยเรมีย์ 6-3 เส้นทางเก่าแก่

เยเรมีย์ 6:16-21
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า
“จงยืนอยู่บนถนนและมองดู
ให้ถามหาเส้นทางเก่าแก่ ค้นหาทางที่ดีว่ามันอยู่ที่ไหน
แล้วเดินไปตามทางนั้น เพื่อว่าใจเจ้าจะได้พัก”

ancway

แต่พวกเขากลับว่า “เราจะไม่เดินไปทางนั้น!”

ยิ่งกว่านั้น เราได้ตั้งยามไว้ให้พวกเจ้า กล่าวว่า
“จงสนใจเสียงแตร” แต่พวกเขากลับว่า “เราจะไม่สนใจ!”

ดังนั้น ประชาชาติทั้งหลายเอ๋ย จงฟัง
เหล่าพยานทั้งหลายเอ๋ย จงสังเกตสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขา

แผ่นดินโลกเอ๋ย จงฟังเถิด มองดูซิ เพราะเราจะนำภัยพิบัติมาเหนือชนชาตินี้
เป็นผลมาจากแผนร้ายของพวกเขาเอง
เพราะพวกเขาไม่ใส่ใจต่อดำรัสของเรา ละทิ้งบัญญัติของเรา

มีประโยชน์อะไรในการที่เจ้านำกำยานมาจากเมืองเชบา
หรือนำเครื่องเทศหอมหวานมาจากเมืองไกล
เราไม่รับเครื่องเผาบูชาเหล่านั้น
เราไม่ได้พอใจกับเครื่องบูชาทั้งหลายของเจ้า

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“เราจะตั้งเครื่องกีดขวางไว้ต่อหน้าคนเหล่านี้ เพื่อพวกเขาจะได้สะดุดล้มลง
ทั้งพ่อและลูกชายจะล้มลงไปพร้อม ๆ กัน
เพื่อนบ้านและเพื่อน ๆ ก็จะพินาศไปด้วยกัน