เยเรมีย์ 7-4 พระเจ้าทรงโยนทิ้งไป

เยเรมีย์ 7:21-29

ดังนั้น องค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพ  พระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า

“จงเพิ่มเครื่องเผาบูชาเข้าไปกับของถวายของเจ้า และจงกินเนื้อ

เพราะในวันที่เรานำพวกเขาออกจากอียิปต์  เราไม่ได้พูดกับบรรพบุรุษของเจ้า

ไม่ได้สั่งเขาเรื่องเครื่องเผาบูชาและของถวาย

แต่เราสั่งพวกเขาดังนี้

‘จงเชื่อฟังเสียงของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า

และเจ้าจะเป็นประชากรของเรา  และจงเดินในทางที่เราสั่งเจ้า

เพื่อว่า ชีวิตของเจ้าจะเป็นไปด้วยดี’

แต่พวกเขากลับไม่เชื่อฟัง  แต่กลับเดินตามความคิดของตนเอง
และกลายเป็นเดินถอยหลัง ไม่ใช่เดินหน้า
Ph

ตั้งแต่วันที่บรรพบุรุษของเจ้าออกจากดินแดนอียิปต์จนถึงวันนี้

เราได้ส่งผู้รับใช้ของเราคนแล้วคนเล่าไปหาเขา

ส่งไปอย่างไม่ขาดสาย

แต่พวกเขาไม่ฟังเรา ไม่เอียงหูฟังเลย

แต่กลับทำคอแข็ง  พวกเขาทำตัวเลวร้ายยิ่งกว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเสียอีก

ดังนั้น เจ้าจงพูดคำเหล่านี้กับพวกเขา

แต่พวกเขาจะไม่ฟังเจ้า

เจ้าเรียกพวกเขา  แต่ไม่มีเสียงตอบ

และเจ้าจะกล่าวว่า  ‘นี่เป็นชนชาติที่ไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พระเจ้าของพวกเจ้า    เจ้าไม่ยอมรับวินัย ความจริงก็วินาศไปเสียแล้ว
มันถูกตัดออกจากปากของพวกเขา

จงตัดผมของเจ้าแล้วโยนทิ้งไป
จงส่งเสียงคร่ำครวญจากที่สูงโล่ง

เพราะว่า พระเจ้าทรงปฏิเสธ และละทิ้งชนชาติแห่งความกริ้วของพระองค์แล้ว