เรามีพระสัญญา

30 เมษายน 2021

บัดนี้ ชีวิตนิรันดร์เป็นสิ่งที่พระองค์ทรง
สัญญาไว้ให้เราที่ได้เขียนมานั้น
ข้าเขียนถึงท่านเกี่ยวกับคนที่พยายาม
นำท่านให้หลงทางไป
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:25-26