เราเห็น เราเป็นพยาน

10 มิถุนายน 2021

พวกเราได้เห็นและเป็นพยานว่า 
พระบิดาได้ทรงส่งพระบุตรลงมา
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก
คนใดยอมรับว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า. 
พระเจ้าก็สถิตในเขา และเขาดำรงในพระเจ้า
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:14-15