เห็นด้วยตา

28 มกราคม 2021

ตอนที่เราแจ้งให้ท่านทราบถึงฤทธิ์เดชและ
การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้านั้น
เราไม่ได้พูดตามเรื่องราวที่มนุษย์ปั้นแต่งขึ้น
แต่เราเป็นพยานที่ได้เห็นความยิ่งใหญ่
ของพระองค์ด้วยตัวเอง
ถอดความจาก 2 เปโตร 1:16