เอสรา 1-1 ประกาศสร้างพระวิหาร

เอสรา 1: 1-4

ปีแรกของราชาไซรัสแห่งเปอร์เซีย
ด้วยว่าดำรัสมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านเยเรมีย์ ว่าคำของพระองค์จะต้องสำเร็จ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเร้าพระทัยของราชาไซรัสแห่งเปอร์เซีย
เพื่อว่าพระองค์จะได้ประกาศเรื่องนี้ไปทั่วราชอาณาจักรของพระองค์
และได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

712613488_tonnel.gif

ราชาไซรัสแห่งเปอร์เซีย ตรัสว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
ได้ประทานราชอาณาจักรทั้งปวงในโลกให้แก่ข้า
และพระองค์ทรงมอบงานให้ข้าได้สร้างวิหารของพระองค์ในเยรูซาเล็ม แคว้นยูดาห์
สำหรับคนที่อยู่ท่ามกลางพวกเจ้าซึ่งเป็นคนของพระองค์
ขอองค์พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเขา
ให้พวกเขาเดินทางไปยังเยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ในแค้วนยูดาห์
และสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นมาใหม่
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทับในเยรูซาเล็ม
และให้ทุกคนในพื้นที่ซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่นั้น
ช่วยในการสร้างพระวิหารในเยรูซาเล็มด้วยการมอบเงิน ทอง
และข้าวของ ฝูงสัตว์ นอกเหนือไปจากของถวายตามความสมัครใจ “