เอสรา 10-3 ลงมือทำตามปฏิญาณ

เอสรา 10:10-44

และปุโรหิตเอสราก็ได้ยืนขึ้น กล่าวแก่พวกเขาว่า

“ ท่านทั้งหลายได้ละเมิดความเชื่อ แต่งงานกับหญิงต่างชาติ
เป็นการเพิ่มความผิดให้กับคนอิสราเอล
ดังนั้น บัดนี้ ขอให้ท่านได้สารภาพบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษ และทำตามพระประสงค์ของพระองค์เสีย
จงแยกตัวออกประชาชนชาติอื่นที่อยู่ในแผ่นดิน และแยกตัวออกจากภรรยาชาวต่างชาติ”

RH-EzraPreaching_DSC_0074

ประชาชนทั้งหลายตอบเสียงดังว่า
“เป็นดังนั้น พวกเราจะต้องทำตามอย่างที่ท่านกล่าว
แต่มีคนเป็นจำนวนมากมาย  และฝนก็ตกหนักในช่วงนี้
เราไม่อาจยืนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ได้
และสิ่งนี้ก็ไม่อาจทำเสร็จได้ภายในวันสองวัน
เพราะเราทำบาปผิดเป็นอย่างมากในเรื่องนี้

ขอให้เหล่าเจ้าหน้าที่ช่วยจัดการเรื่องนี้ให้กับที่ประชุม
ให้คนที่มีภรรยาเป็นชาวต่างชาตินั้น มาประชุมร่วมกันตามเวลาที่กำหนด
พร้อมกับผู้ใหญ่และผู้พิพากษาของทุกเมือง
จนกว่าพระพิโรธของพระเจ้าจะพ้นไปจากเรา “

 

แต่มีคนที่ไม่เห็นด้วย ต่อต้านเรื่องนี้ คือ โยนาธันลูกชาอาซาเฮลและยาไซอาห์ลูกชายทิกวาห์
โดยได้รับการสนับสนุนจากเมชุลลัมและชับเบธัยซึ่งเป็นเลวี

 

จากนั้นก็มีการบันทึกรายชื่อของคนที่ทำผิดในเรื่องนี้
จากกลุ่มปุโรหิต ซึ่งพวกปุโรหิตนี้ ได้ยกมือปฏิญาณตนว่า
จะเลิกภรรยาเหล่านั้น
และถวายเครื่องบูชาลบความผิด  เป็นแกะผู้จากฝูงคนละหนึ่งตัว

มีการบันทึกชื่อของคนกลุ่มคนเลวี  นักร้อง คนยามเฝ้าประตู
คนอิสราเอลทั่วไป ซึ่งได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ
และบางคนก็มีลูกกับหญิงเหล่านั้นด้วย