เอสรา 4-3 เนื้อความในจดหมาย

เอสรา 4:13-16

ขอพระราชาทรงทราบว่า
หากนครนี้ได้ถูกสร้างใหม่ และกำแพงเมืองสำเร็จแล้ว
พวกเขาจะไม่ยอมส่งบรรณาการ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึง
ภาษีทั้งสิ้น  และแน่นอนที่รายได้ของพระคลังจะขาดหายไป

 

 ด้วยความเอื้อเฟื้อจาก ChristArt.com
ด้วยความเอื้อเฟื้อจาก ChristArt.com วาดโดยคุณ Richard Gunther

เป็นเพราะพวกเราได้รับเกลือจากราชวัง
ไม่สมควรที่พวกเราจะต้องเห็นพระราชาถูกหมิ่นพระเกียรติ
ดังนั้นเราจึงส่งจดหมายนี้มาถวายเพื่อกราบทูล
ขอพระองค์ทรงสั่งให้ตรวจดูรายงานสมัยพระราชบิดา
จากรายงานเหล่านั้น พระองค์จะทรงเห็นชัดว่า
นครนี้เป็นเมืองขบถ  เป็นอันตรายต่อพระราชาและแคว้นต่าง ๆ

เป็นเมืองที่จะแข็งข้อและสร้างความวุ่นวายมาตั้งแต่โบราณ
นี่เป็นเหตุผลที่เมืองนี้ถูกทิ้งร้าง
เราจึงขอแจ้งพระราชาว่า หากเมืองนี้มีการสร้างขึ้นมาใหม่
มีกำแพงเมืองล้อมรอบ

พระองค์ก็จะสูญเสียแคว้นที่อยู่ทางฟากนี้ของแม่นำ้

 

เพื่อน ๆ คิดว่าจดหมายฉบับนี้เป็นอย่างไรครับ

เด็ดขาดจริง ๆ  ว่าไม๊?