เอสรา 6-2 ประกาศของดาริอัส

เอสรา 6:6-12

ดังนั้น ราชาดาริอัสจึงส่งสารมาสั่งให้ทัทเทนัย

ซึ่งเป็นผู้ว่าการอีกฟากของแม่น้ำ

เชธาร์ โบเซนัย กับข้าราชการอื่น ๆ ให้หลีกทาง
จงให้งานก่อสร้างพระวิหารดำเนินต่อไป
จงยอมให้ผู้ว่าการของชาวยิว และผู้ใหญ่ของชาวยิว
ช่วยกันสร้างพระวิหารในพื้นที่เดิม

 

ยิ่งกว่านั้น ราชาดาริอัสยังทรงออกราชกฤษฎีกาว่า
“เราออกราชกฤษฎีกามาเพื่อให้เจ้าทั้งหลาย
ทำสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้เพื่อผู้ใหญ่ของชาวยิว

 

จงมอบเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอย่างเต็มจำนวน
ต้องไม่ล่าช้า เอาเงินจากภาษีจากแว่นแคว้นที่อยู่อีกฟากของแม่น้ำ
และหากมีสิ่งจำเป็น
ไม่ว่าจะเป็นวัวผู้  แกะผู้   หรือแกะเพื่อใช้ในการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์
ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลี  เกลือ เหล้าองุ่น หรือน้ำมัน
ตามที่เหล่าปุโรหิตแห่งเยรูซาเล็มร้องขอมา

ก็จงจัดให้ทุกวันอย่าให้ขาด
เพื่อว่าพวกเขาจะถวายเครื่องบูชาเป็นที่พอพระทัย
พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ และจะได้อธิษฐานเผื่อพระราชาและราชโอรส

และเราขอประกาศว่า หากใครบิดพลิ้ว ไม่ทำตาม
เราจะดึงคานไม้ของบ้านคนนั้นออกไปอันหนึ่ง
และจะเสียบเขาด้วยไม้นั้น และบ้านของเขาจะกลายเป็นกองขยะ

ขอพระเจ้าผู้ทรงให้พระนามของพระองค์สถิตที่นั่น
ทรงทำลายกษัตริย์หรือประชาชนคนใดก็ตามที่
ก้าวเข้ามาเปลี่ยนแปลงประกาศนี้
หรือพยายามทำลายพระวิหารของพระเจ้าในเยรูซาเล็ม

 

เรา ดาริอัสเป็นผู้ออกกฤษฎีกา ขอให้ท่านทั้งหลาย
ทำตามคำสั่งนี้อย่างขยันขันแข็ง