เอสรา 6-4 งานฉลอง

เอสรา 6:19-22

ในวันที่สิบสี่ของเดือนแรก
เหล่าคนที่กลับมาจากการเป็นเชลย ก็จัดเทศกาลปัศกา

ทั้งปุโรหิตและเลวี ต่างก็ชำระตัวเอง ดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงสะอาด

พวกเขาได้ฆ่าลูกแกะปัศกาสำหรับทุกคนที่กลับมาจากการเป็นเชลย
สำหรับปุโรหิตและสำหรับตนเอง

Dedicating-the-Temple-4

คนอิสราเอลก็ได้กินปัศกาด้วยกัน

ทั้งคนที่เคยเป็นเชลย และคนที่เข้ามาร่วมกับเขา

โดยการแยกตัวออกจากสิ่งที่ไม่สะอาด
ตั้งใจที่จะมานมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล

และพวกเขาก็ได้รักษาเทศกาลขนมปังไร้เชื้อถึง 7 วันด้วยความยินดีนัก

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขามีความสุข และ

ทรงทำให้ใจของราชาแห่งอัสซีเรียมาเข้าข้างพวกเขา

ทรงช่วยให้เขาในการสร้างพระวิหารของพระเจ้าแห่งอิสราเอล