เอสรา 7-1 บรรพบุรุษของเอสรา

เอสรา 7:1-6

หลังจากนั้น ในรัชสมัยของราชาอารทาเซอร์ซีส แห่งเปอร์เซีย
เอสรา ลูกชายของเสไรอาห์
ซึ่งเป็นลูกชายของอาซาริยาห์
ซึ่งเป็นลูกชายของฮิลคียาห์
ซึ่งเป็นลูกชายของชัลลูม
ซึ่งเป็นลูกชายของศาโดก

ซึ่งเป็นลูกชายของอาหิทูบ
ซึ่งเป็นลูกชายของอามาริยาห์
ซึ่งเป็นลูกชายของอาซาริยาห์
ซึ่งเป็นลูกชายของเมราโยท
ซึ่งเป็นลูกชายของเศราหิยาห์
ซึ่งเป็นลูกชายของอุสซี
ซึ่งเป็นลูกชายของบุคคี
ซึ่งเป็นลูกชายของอาบีชู
ซึ่งเป็นลูกชายของฟีเนหัส
ซึ่งเป็นลูกชายของเอเลอาซาร์
ซึ่งเป็นลูกชายของอาโรน หัวหน้าปุโรหิต
(เพื่อน ๆ ครับ อาโรนท่านนี้ คือพี่ชายของโมเสส)

images-8

โมเสสและอาโรน บรรพบุรุษของเอสรา

เอสราผู้นี้เดินทางมาจากบาบิโลน
เขาเป็นอาลักษณ์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องกฎบัญญัติของโมเสส  ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ประทานไว้
และพระราชาก็ได้อนุญาตทุกอย่างตามที่เอสราทูลขอ เพราะพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขา