เอสรา 7-2 ความตั้งใจของเอสรา

เอสรา 7:7-10

แล้วประชาชนต่างพากันไปที่เยรูซาเล็ม

ในปีที่เจ็ดของรัชกาลราชาอารทาเซอร์ซีส
มีทั้งประชาชนอิสราเอล
บางส่วนของปุโรหิตและเลวี

เหล่านักร้อง  และคนเฝ้าประตู รวมทั้งคนรับใช้ในพระวิหาร

และเอสราก็ได้มายังกรุงเยรูซาเล็มในเดือนที่ห้า
ซึ่งเป็นปีที่เจ็ดของพระราชา

ในวันแรกของเดือนแรกนั้น เขามาจากบาบิโลน
วันแรกของเดือนที่ห้า เขามาถึงเยรูซาเล็ม
เพราะว่า พระหัตถ์ดีเลิศของพระเจ้าทรงอยู่กับเขา

esdras

 

 

เพราะเอสราตั้งใจแน่วแน่ว่าจะศึกษาบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ตั้งใจทำตาม และตั้งใจที่จะสอนพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ในอิสราเอล