เอสรา 7-3 ราชสาส์นจากพระราชา

เอสรา 7:11-17

 

ต่อไปนี้เป็นสำเนา พระราชสาส์น ที่ราชาอารทาเซอร์ซีสได้ส่งมาให้เอสราผู้เป็นปุโรหิต  อาลักษณ์

บุรุษผู้ซึ่งได้เรียนรู้พระบัญญัติของพระเจ้า และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่ออิสราเอล

artar decree

“เรา อารทารเซอร์ซีส ราชาแห่งราชาทั้งหลาย
เขียนมายังท่านเอสราผู้เป็นปุโรหิต

อาลักษณ์แห่งกฎหมายของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

ขอสันติสุขจงมีแก่ท่าน

บัดนี้ เราได้ออกกฤษฎีกาว่า ไม่ว่าใครในหมู่ประชาชนอิสราเอล
หรือเหล่าปุโรหิต หรือเลวี ที่อาศัยในอาณาเขตแห่งอาณาจักรของเรา
ที่ได้เสนอตัวเต็มใจจะไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ก็อนุญาตให้พวกเขาไปกับท่านได้

เพราะว่า ท่านเป็นผู้ถูกส่งไปโดยพระราชา และองคมนตรีทั้งเจ็ด
เพื่อจะถามเกี่ยวกับยูดาห์ และเยรูซาเล็ม  ตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าของท่าน

 

และขอให้ท่านนำเงิน และทองซึ่ง
พระราชาและที่ปรึกษาของพระองค์
ได้พร้อมมอบถวายแด่องค์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ผู้ประทับในเยรูซาเล็ม ไปด้วย

รวมไปถึงเงินและทองที่เจ้าจะได้จากประชาชน
ในแคว้นบาบิโลน
และของถวายตามความสมัครใจจากประชาชน
ปุโรหิต เพื่อพระวิหารในเยรูซาเล็ม

จงใช้เงินเหล่านี้ เพื่อซื้อวัวผู้  แกะผู้ และลูกแกะ
ธัญบูชา และเครื่องดื่มบูชา
เพื่อท่านจะได้ถวายบนแท่นบูชาในพระวิหารของพระเจ้าของท่านซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม