เอสรา 7-5 คำขอบคุณจากเอสรา

เอสรา 7:25-28

สำหรับท่านเอสรา
ขอให้ท่านแต่งตั้งตุลาการและผู้พิพากษาตามสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ท่าน
เพื่อตัดสินความให้กับประชาชนของท่านซึ่งรู้บัญญัติของพระเจ้าในแคว้นที่อยู่อีกฟากของแม่น้ำ
ส่วนคนที่ไม่รู้พระบัญญัตินั้น ขอให้ท่านสอนพวกเขา

และใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าของท่าน
และกฎหมายของพระราชา

ท่านจะต้องพิพากษาลงโทษเขา
ไม่ว่าจะเป็นการประหาร การเนรเทศ การริบทรัพย์สิน หรือการจำขัง

(จบราชสาส์นจากพระราชาเพียงเท่านี้)

Repairing_temple_1219-186

สรรเสริญพระเจ้า พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา
ผู้ทรงดลบันดาลพระทัยพระราชา
เพื่อทรงทำให้พระวิหารของพระเจ้าในเยรูซาเล็มงดงาม

และทรงขยายความรักมั่นคงของพระองค์ให้ข้าพเจ้า
ต่อพระพักตร์พระราชา และองคมนตรี และข้าราชการที่มีอำนาจทั้งหลาย

ข้าพเจ้าจึงมีใจกล้าหาญ เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงอยู่กับข้า
และข้าได้รวบรวมเหล่าผู้นำของอิสราเอลให้ไปกับข้า