เอสรา 8-2 เตรียมคนเพื่อพระวิหาร

เอสรา 8:15-20

ข้าพเจ้ารวบรวมพวกเขาให้มายังแม่น้ำที่ไหลไปสู่อาหะวา
โดยเราพักที่นั่นสามวัน และเมื่อข้าพเจ้าสำรวจประชากร และปุโรหิต

ปรากฎว่า ไม่มีเหล่าลูกชายของเลวีเลย
ข้าพเจ้าจึงตามผู้นำที่มีวิสัยทัศน์คือ
เอลีเยเซอร์   อารีเอล เชไมอาห์ เอลนาธาน
ยาริบ เอลนาธาน นาธาน  เศคาริยาห์ และเมชุลลัม

Ezra_Returns_From_Babylon_C-834

ข้าพเจ้าส่งเขาไปหาอิดโด ซึ่งเป็นผู้นำที่คาสิเฟีย
ให้เขาบอกปัญหาแก่อิดโดและพี่น้อง รวมทั้งคนรับใช้ในพระวิหารซึ่งอยู่ที่คาสิเฟีย
เพื่อว่า เขาจะได้ส่งผู้ที่จะทำงานรับใช้ในพระวิหารมาให้เรา
ด้วยว่า พระหัตถ์แสนดีของพระเจ้าอยู่กับเรา
พวกเขาจึงส่งคนหนึ่งที่มีความสามารถมาก
เขาคือเชเรบิยาห์ พร้อมทั้งลูกชายและญาติอีก  18 คน

และยังส่งฮาชาบิยาห์  พร้อมกับเยชายาห์ซึ่งอยู่ในตระกูลของเมรารี
พร้อมกับลูกชายและญาติอีก 20 คน

และเขายังส่งผู้รับใช้ในพระวิหารอีก 220  คน
และตั้งพนักงานที่จะช่วยงานเลวี  คนเหล่านี้มีชื่อลงทะเบียนไว้