เอสรา 8-3 อดอาหารอธิษฐาน

เอสรา  8:21-23

ที่ริมน้ำอาหะวานั้นเอง ข้าได้ประกาศให้ถืออดอาหาร

เพื่อว่า เราจะได้ถ่อมตนต่อพระพักตร์พระเจ้า

เพื่อทูลขอให้ตัวเรา  ลูกหลาน และข้าวของได้มีความปลอดภัยในระหว่างเดินทาง

เรารู้สึกละอายใจที่จะขอกำลังทหาร

และพลม้าจากพระราชาเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้เราระหว่างทาง

Screen Shot 2014-11-27 at 7.51.55 AM

เพราะเราได้ทูลพระราชาว่า

“พระหัตถ์ของพระเจ้ามีเพื่อสวัสดิภาพของทุกคนที่แสวงหาพระองค์

และทรงพิโรธทุกคนที่เดินไปจากพระองค์

ดังนั้นเราจึงอดอาหาร อธิษฐานและทูลขอพระเจ้าเพื่อสิ่งนี้

และพระองค์ทรงฟังคำทูลของพวกเรา”