เอสรา 8-4 ผู้ดูแลรักษา

เอสรา 8:24-30

แล้วข้าพเจ้าได้แต่งตั้ง ปุโรหิต 12 คนเป็นหัวหน้า
คือเชเรบิยาห์ ฮาชาบิยาห์ และพี่น้องของเขา 10 อีกคน 

ข้าพเจ้าได้ชั่งเงิน และทอง รวมถึงภาชนะอื่นๆ ให้เขา
ของเหล่านี้เป็นของถวายมาจากพระราชา และเหล่าที่ปรึกษา ข้าราชบริพารของพระองค์
ข้าชั่งเงินให้พวกเขาได้ 650 ตะลันท์
ภาชนะเงินเป็นน้ำหนัก   200  ตะลันท์
และทอง 100 ตะลันต์
อ่างทองคำ 20 ใบมีค่าเท่ากับ 1000 ดาริค

Antiochus Epiphanes

 

ขนไป ขนมา เพิ่มบ้าง หายไปบ้าง

 

ภาชนะเครื่องทองเหลืองอย่างดีเทียบเท่ากับทอง

ข้าพเจ้าบอกเขาว่า
“ท่านทั้งหลายเป็นผู้ถูกแยกให้บริสุทธิ์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า รวมทั้งภาชนะทั้งเงินและทองต่างๆ ก็บริสุทธิ์
เหล่านี้เป็นของถวายตามใจสมัครแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่าน
จงรักษาของเหล่านี้จนกว่า ท่านจะได้ชั่งในคลังพระวิหารต่อหน้าหัวหน้าปุโรหิต และเลวี
รวมทั้งหัวหน้าครอบครัวทั้งหลายในอิสราเอลที่เยรูซาเล็ม

ดังนั้นปุโรหิตและเลวีก็ได้รับสิ่งที่ชั่งแล้วนั้นไปทั้งเงินและทอง
รวมทั้งภาชนะต่าง ๆ และนำไปยังพระวิหารของพระเจ้าในเยรูซาเล็ม