เอเสเคียล 18-1 ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิต

เอเสเคียล 18:1-9

พระดำรัสของพระเจ้ามาถึงข้าว่า
“มีนหมายความอย่างไร ที่พวกเจ้าใช้สุภาษิตอ้างถึงอิสราเอลว่า
พ่อกินองุ่นเปรี้ยว แต่ลูกกับเข็ดฟัน?
เพราะเรามีชีวิตอยู่ เจ้าจะไม่ได้ใช้สุภาษิตนี้อีกในอิสราเอล

eze18

“ดูเถิด วิญญาณทุกดวงเป็นของเรา
ทั้งวิญญาณของพ่อ และวิญญาณของลูกต่างก็เป็นของเรา
คนใดทำบาป คนนั้นก็ต้องตาย
แต่หากคน ๆ นั้น เป็นคนชอบธรรม
ทำความยุติธรรม และถูกต้อง
ถ้าคนนั้น ไม่ได้กินบนภูเขา หรือเงยหน้ามองเทวรูปของวงศ์วานอิสราเอล
ไม่ได้ทำให้ภรรยาของเพื่อนบ้านเป็นมลทิน
ไม่ได้เข้าหาผู้หญิงในเวลาที่เธอมีรอบเดือน
หากเขาไม่ได้บีบบังคับใคร
แต่ได้คืนของประกันให้แก่คนที่เป็นหนี้เขา
ไม่ปล้นใครด้วยความรุนแรง แต่ให้อาหารแก่คนที่หิว
และคลุมผ้าให้กับคนที่เปลือยกาย

ไม่ได้ให้กู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยหรือขูดรีดผู้อื่น
แต่ได้หดมือ ไม่ทำสิ่งที่อยุติธรรม
แต่ทำความยุติธรรมระหว่างคนสองฝ่าย
ดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา
และรักษากฎของเราอย่างสัตย์ซื่อ
คนนั้นคือคนชอบธรรม
เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอน”
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส