เอเสเคียล 44-5 มรดกของเลวี

เอเสเคียล 44:28-31

มรดกของพวกเขาก็คือ
เราเป็นมรดกของพวกเขา
และเจ้าจะไม่ต้องให้พวกเขาครอบครองสมบัติในอิสราเอล
เราคือสมบัติของพวกเขา
พวกเขาจะกินธัญบูชา  เครื่องบูชาไถ่บาป และเครื่องบูชาลบความผิด
และสิ่งใด ๆ ที่คนได้ถวายเข้ามาจะเป็นของพวกเขา

Thank_offering_unto_the_Lord
และส่วนดีที่สุดของผลแรกทุกอย่าง
และของถวายทุกอย่างจากคนทั้งหลายจะเป็นของปุโรหิต
เจ้าจะต้องให้ธัญญาหารรุ่นแรกแก่พวกเขา
เพื่อว่าพระพรจะอยู่เหนือครัวเรือนของเจ้า
ไม่ให้ปุโรหิตกินสัตว์ที่ตายเอง
หรือสัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายฉีกเนื้อ
ไม่ว่าจะเป็นนกหรือสัตว์อื่น ๆ