แนะนำหนังสือเอสรา

หนังสือเอสรานี้ เขียนโดยท่านเอสรา  (เอสรา 7:11-26)
เขาเป็นลูกหลานของอาโรนซึ่งเป็นมหาปุโรหิตตั้งแต่สมัยของโมเสส

ดังนั้น เขาจึงเป็นทั้งปุโรหิตและอาลักษณ์
เขาเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ให้นำคนอิสราเอลกลับมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลน
ช่วงนั้นเป็นเวลาที่อาณาจักรเปอร์เซียเรืองอำนาจแทนบาบิโลน
บทที่ 1-6 เล่าเรื่องการกลับมาครั้งที่หนึ่ง นำโดยเศรุบบาเบล
โดยได้รับคำสั่งจากกษัตริย์ไซรัส
พวกเขากลับมาและสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ (538–515 ปีก่อนคริสตศักราช)
กินเวลาประมาณ 23  ปี
ต่อมาบทที่ 7-10 เล่าเรื่องที่เอสรานำคนกลับมาครั้งที่สอง
ประมาณ 458 ปีก่อนคริสตศักราช

ezra

 

หนังสือเอสราทำให้เราเห็นการเชื่อมต่อของประวัติศาสตร์ชนชาติยิว
กษัตริย์ถูกถอด ประชาชนกลายเป็นเชลย  ไม่มีประเทศยูดาห์ที่มีกษัตริย์ปกครอง
เอสราช่วยให้เห็นการรวมตัวใหม่อีกครั้ง
การต่อสู้เพื่อจะสร้างชาติขึ้นมาใหม่ สร้างเมืองและพระวิหารที่ถูกทำลายไป
พระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาตลอดเหตุการณ์เหล่านี้

และสิ่งที่เกิดขึ้นคือการปฏิรูปฝ่ายวิญญาณ
มีการเปลี่ยนแปลง ผู้คนไม่ติดตามพระอื่นอีกแต่ตั้งใจจะติดตามพระเจ้าเท่านั้น