แนะนำ เนหะมีย์

แนะนำเนหะมีย์

ในขณะที่หนังสือเอสราเล่าเรื่องการสร้างพระวิหาร

เนหะมีย์ได้กลับเข้ามายังเยรูซาเล็มหลังเอสรา

หนังสือเนหะมีย์ บันทึกเรื่องราวของการสร้างกำแพงเมือง

nehe

 

หลังจากที่ต้องตกเป็นเชลยในบาบิโลน พระเจ้าทรงรื้อฟื้นนำคนอิสราเอลกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอน
พวกเขาจะต้องรื้อฟื้นสัญญาของเขากับพระเจ้า
ต้องทูลขอให้พระเจ้าทรงยกโทษ และมีชีวิตที่บริสุทธิ์ทั้งในชีวิตส่วนตัว และในสังคม
พระเจ้าได้ทรงใช้เอสรา ให้เป็นปุโรหิต ดูแลและสั่งสอน นำทางของคนอิสราเอล
ทรงใช้เนหะมียห์ให้เป็นผู้ปกครอง เพื่อนำให้คนอิสราเอลทำงานออกแรงในการสร้างเมือง สร้างชีวิตใหม่

ทั้งเอสรา และเนหะมีย์ต้องเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง เพราะการต่อต้านจากศัตรูมีมาไม่หยุดหย่อน

ชื่อของเนหะมีย์  มีความหมายว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลอบใจ”
เขาเป็นข้าราชการใกล้ชิดราชาอารทาเซอร์ซีส ประมาณปี 445 ปีก่อนคริสตศักราช

 

แม้ว่าเราอยู่ในยุคปัจจุบัน  แต่เนหะมีย์บอกเราชัดเจนว่า

  • พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานเสมอ
  • ทรงจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับงานที่พระองค์ทรงให้คนของพระองค์ลงมือทำ
  • พระองค์ทรงปกป้องคนของพระองค์
  • คนของพระเจ้าต้องซื่อสัตย์ รักษา ทำตามพระบัญญัติของพระองค์