โยเอล ๒-๗ เทพระวิญญาณลงมา

โยเอล 2: 28-32

 

  • ในสมัยของโมเสสจนถึงอาณาจักรยูดาห์ และอิสราเอลนั้น  …. มีบางคนเท่านั้นที่พระคัมภีร์บันทึกว่า เขามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ด้วย   อย่างเช่น คนที่มีฝีมือในการทำพลับพลา   แซมสัน   ราชาดาวิด ราชาซาอูล  เป็นต้น  แต่ในเวลาต่อมา พระเจ้าจะประทานพระวิญญาณของพระองค์ให้กับทุกคนที่วางใจพระองค์    สิ่งนี้มาเกิดขึ้นจริงหลังจากที่พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์   เหล่าสาวกและผู้เชื่อได้รอคอยพระเจ้าอยู่ ณที่แห่งหนึ่ง  และพระวิญญาณของพระเจ้า ได้ลงมายังพวกเขา ทำให้พวกเขากล่าวคำภาษาต่าง ๆ  ในวันนั้น  (กิจการ 2:1-13)
  • ในสมัยโบราณนั้น คนที่จะได้รอดนั้นคือคนที่เป็นอิสราเอลแท้  แต่พระเจ้าตรัสว่า คนที่ร้องทูลออกพระนามของพระเจ้าจะรอดพ้น
  • พระเจ้ากำลังทรงเรียกเราให้กลับมาหาพระองค์  เรียกพระนามของพระเยซู  เชื่อในพระนามของพระองค์ …. แล้วเราจะได้รับสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้า(ยอห์น 1:12)