โลกไม่เข้าใจ

5 พฤษภาคม 2021

ดูเถิด พระบิดาประทานความรักมาก
ขนาดไหนทำให้เราถูกเรียกว่า
ลูกของพระเจ้า
และที่เราเป็นอย่างนี้
เพราะโลกไม่รู้จักพระองค์​โลกจึงไม่รู้จักเรา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:1