โอบาดีห์ 1-3

เพราะว่าวันของพระเจ้าสำหรับทุกชนชาตินั้นใกล้เข้ามาแล้ว เจ้าทำอะไรไว้ สิ่งนั้นเจ้าจะได้รับเช่นกัน การกระทำของเจ้าจะกลับมาที่หัวของเจ้าเอง
เพราะที่เจ้าได้เข้ามาเมาเหล้าบนภูเขาบริสุทธิ์ของเรานั้น ประชาชาติอื่น ๆ ก็จะดื่มอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะดื่ม และกลืนลงไป เหมือนกับว่า พวกเขาไม่เคยดื่มมาก่อน
แต่ที่ภูเขาศิโยนนั้น จะมีคนที่เขาหนีได้ และมันจะเป็นที่บริสุทธิ์ วงศ์วานของยาโคบจะครอบครองสมบัติของเขา

วงศ์วานของยาโคบจะเป็นไฟ วงศ์วานของโยเซฟจะเป็นเปลวเพลิง วงศ์วานของเอซาวจะกลายเป็นแค่ตอ เพราะจะถูกเผาผลาญจนสิ้น จะไม่มีคนเหลือจากวงศ์วานของเอซาวเลย เพราะพระเจ้าได้ตรัสไว้
แผ่นดินของพระเจ้า
คนที่อยู่ในเนเกบจะครอบครองภูเขาแห่งเอซาว และคนที่เชพเพลา จะครอบครองดินแดนของฟิลิสเตีย เขาจะครองดินแดนของเอฟราอิม และสะมาเรีย เบนจามินจะครองกิเลอาด
การถูกเนรเทศของคนอิสราเอลนั้น จะทำให้เขาได้ครอบครองดินแดนไปจนถึง เศราฟัท และคนที่ถูกเนรเทศจากเมืองเยรูซาเล็มไปถึงเสฟาราด จะกลับมาครอบครองเมืองต่าง ๆ ของเนเกบ
พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จขึ้นไปยังภูเขาศิโยน เพื่อครอบครองภูเขาแห่งเอซาว และอาณาจักรนั้นจะเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เพื่อน ๆ ครับ พระเจ้าทรงมองเห็นคนทุกคน ทรงรู้ทุกสิ่งที่เกิดในแต่ละชาติ แต่ละกลุ่มคน พระเจ้าทรงประสงค์ความเมตตาที่มนุษย์จะมีต่อกัน แต่คนเอโดมนี่ก็แปลก ไม่ว่าใครไปบุกใคร เขาก็จะเข้าร่วมเป็นพรรคพวกด้วยเสมอ และพระเจ้าจะทรงทำลายคนที่ยะโสและชั่วช้า … เอโดมจึงเป็นประเทศหนึ่งที่จะโดนพระเจ้าทรงทำลายเอง และทุกวันนี้ แม้จะมีคนอิสราเอลอยู่ในโลก แต่ก็ไม่มีคนเอโดมอยู่จ้า พวกเขาสาบสูญไปเลย…