ใครเป็นใคร

17 พฤษภาคม 2021

ลักษณะลูกของพระเจ้ากับลูกของมาร
ก็ปรากฏชัด โดยดูจากว่า
คนที่ไม่ประพฤติในความเที่ยงธรรม
รวมทั้งคนที่ไม่รักพี่น้อง
คนนั้น ไม่ได้มาจากพระเจ้า
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:10