ใจฟ้องตัวเอง

24 พฤษภาคม 2021

เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงรู้ว่า
เรามาจากความจริง
และเราจะได้มั่นใจเมื่อเรา
อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า
ยามที่ใจของเรากล่าวโทษตัวเอง
พระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเรา
และพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:19-20