ไม่ทรงประสงค์..

15 สิงหาคม 2521

เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเตรียมเราไว้
เพื่อพระพิโรธ แต่เพื่อรับความรอดโดยพระเยซูคริสต์เจ้า
ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่า
ไม่ว่าเราจะตื่นหรือหลับเราก็จะมีชีวิตกับพระองค์
ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 5:9-10