ไม่มีจุดมืด

26 มีนาคม 2021

และนี่เป็นสาระของข่าว 
ที่เราได้ยินจากพระองค์
และประกาศแก่ท่าน นั่นคือ
พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง
และในพระองค์ไม่มีความมืดเลย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:5