ไม่มีอะไรดีในบาป

10 พฤษภาคม 2021

ทุกคนที่ทำบาป เท่ากับทำผิดพระบัญญัติ
บาปเป็นสิ่งผิดพระบัญญัติ
ท่านรู้ดีอยู่ว่า พระองค์ทรงปรากฏ
เพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไป
ในพระองค์ ไม่มีบาปเลย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:4-5