1 กันยายน 2019 พระศิลา

พระยาห์เวห์ ผู้ทรงเป็นพระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้า

ถอดความจาก สดุดี 19:4The-Rock-Ps19-14