1 กุมภาพันธ์ 2018 อย่าลองดี

อย่าลองดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้า  ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 4:12

 luke4-12-13