1 กุมภาพันธ์ 2019 พระคำอันทรงพลัง

ถ้าพวกเขาไม่ฟังโมเสสกับผู้เผยพระคำ

ต่อให้มีคนคืนชีพไปบอก  เขาก็จะไม่เชื่อ

ถอดความจาก ลูกา 16:31
mobile-Luke16v29-31