1 กุมภาพันธ์ 2020 พระเจ้าผู้พิพากษา

Judge-Is-33-22-

 

เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาตัดสินเรา พระองค์ทรงเป็นผู้วางกฎหมายให้เรา พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของเรา พระองค์เองที่จะทรงช่วยเราให้รอดพ้น ถอดความจาก อิสยาห์ 33:22

ในแต่ละประเทศจะแบ่งอำนาจการปกครองเป็น สามฝ่าย คือฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายตุลาการ แต่ดูพระคัมภีร์ข้อนี้สิ พระเจ้า ทรงเป็นอำนาจทั้งสาม และพระองค์เองที่จะ ช่วยให้มนุษย์รอดพ้นได้ เราคงไม่ได้คิดเรื่องนี้ มาก่อน เอาเป็นอันว่า การปกครองประเทศนั้น มาเลียนแบบตำแหน่งของพระเจ้าตรงไปตรงมา ความจริงคือ พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย