1 ธันวาคม 2019 พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรม

“ผู้ที่มีความถูกต้องชอบธรรมจะดำรงชีวิต โดยความเชื่อ ”

ถอดความจากโรม 1:17

RGT-Rm1-17ree

 

 

เพื่อจะให้ค้นหาได้ง่าย

ข่าวประเสริฐบอกให้เรารู้ว่า พระเจ้าทรงให้ มนุษย์ถูกต้องชอบธรรมอย่างไร นั่นคือ โดยเริ่มต้นเชื่อไปจนจบ ตามที่เขียนไว้ว่า “ผู้ที่มีความถูกต้องชอบธรรมจะดำรงชีวิต โดยความเชื่อ ” ถอดความจากโรม 1:17

พระเจ้าได้ประทานความถูกต้องชอบธรรมให้ แก่คนบาปที่เชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ พระเจ้า ทรงทำกับคนบาปราวกับว่าเขาไม่ได้เป็นคนบาป เราซึ่งเป็นคนบาป มิได้กลายเป็นคนถูกต้อง ชอบธรรมแค่เวลาเริ่มต้นเท่านั้น แต่ทั้งชีวิต ของเรานั้นดำเนินต่อไปได้ด้วยการเชื่อในพระเยซู หยุดวางใจ หยุดเชื่อพระองค์เมื่อไร  ก็ไม่มีชีวิตต่อไป