1 พฤศจิกายน 2015 ชัยชนะมาจากพระเจ้า

จงร้องเพลงบทใหม่ ถวายพระเจ้า 

เพราะพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ 

พระหัตถ์ขวาและพระกรอันบริสุทธิ์ของพระองค์ 

นำชัยชนะมาให้เรา ถอดความจาก สดุดี 98:1