1 มกราคม 2017 สิ่งดีจากพระผู้สร้าง

ของประทานที่ดี ที่เป็นเลิศทุกอย่างมาจากเบื้องบน

คือมาจากองค์พระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่าง

ในพระองค์ไม่มีแปรปรวน ไม่มีเงาการเปลี่ยนแปลง

ถอดความจาก ยากอบ 1:17