1 มิถุนายน 2015 พระวิญญาณกับความยินดี

พวกศิษย์ก็ยินดีและเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  

ถอดความจาก กิจการ 13:52

Daily2015_6_1