1 มิถุนายน 2017 อาหารเช้ากับพระอาจารย์

ในเรือมีปลาตัวใหญ่ถึง 153 ตัว

ถอดความจาก ยอห์น 21:11
john-21-11-12-Daily2017_6_1