31 กรกฎาคม 2016 ขอบพระคุณ

ฉันร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 

ผู้ที่ทรงสมควรรับการสรรเสริญ….

และฉันก็ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากศัตรู

ถอดความจาก สดุดี 18:3