1 สิงหาคม 2016 คำสอนที่พระวิหาร

พระเยซูเสด็จไปยังพระวิหารและเริ่มต้นสั่งสอน

ถอดความจาก ยอห์น 7:14

john-7-14-16-Daily2016_8_1