1 สิงหาคม 2017 ไม่มีอะไรเทียบได้

สิ่งที่มีอยู่ไม่มีค่าอะไร เพื่อเห็นแก่พระคริสต์

ถอดความจาก ฟีลิปปี 3:5

php-3-7-8a-Daily2017_8_1