10 กรกฎาคม 2015 พระเจ้าทรงเปิดใจ

วันนั้น พระเจ้าทรงเปิดใจเธอให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เปาโลกล่าว 

ถอดความจากกิจการ 16:14

Daily2015_7_10act16-14-15