10 กรกฎาคม 2016 พระเจ้าผู้สูงส่ง

จะมีใครเสมอเหมือนพระเจ้าของเรา  ผู้ประทับบนบัลลังก์อันสูงส่ง 

ถอดความจาก สดุดี 113:5