10 กันยายน 2018 พระบิดาของเรา

ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย

ผู้สถิตในสวรรค์

ถอดความจาก ลูกา 11:2

MobileLuke11-2re